top of page

बिरामी फारमहरू

सामान्य रोगी फारमहरू

Screenshot 2022-10-30 at 2.47.16 PM.png
Screenshot 2022-10-30 at 2.47.16 PM.png

विद्यालयमा आधारित स्वास्थ्य केन्द्र जानकारी र फारमहरू

दन्त रोगी फारमहरू

बिरामी अधिकार र गोपनीयता अभ्यासहरू

bottom of page